Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2015

Wisniowa09
Nie będe tu szczęśliwa. Wiem to juz teraz. Ale bez niego nie znałabym szczęścia

January 29 2015

Wisniowa09
8134 4a07 500
Reposted fromestel1 estel1
Wisniowa09
Przecież nic nas nie potrafi nasycić. To może być dowód, że istnieje inny świat. Bo dusza rwie się zawsze tam, gdzie nas nie ma. Ten świat jej nie smakuje.
— Stefan Chwin, Esther
Reposted fromImponderablehippie Imponderablehippie
Wisniowa09
9352 ff3b 500
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg
Wisniowa09
(...) Bo jesteś kobietą wartą wszystkich zachodów słońca.
— 20.01.2015
Reposted fromemptyspacess emptyspacess
Wisniowa09
6120 b4d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge
Wisniowa09
Musimy szukać siebie, co dnia się odnajdywać. 
— skor
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

December 25 2014

Wisniowa09
4316 8638
Reposted fromprecelka precelka
Wisniowa09
2420 4f26
Reposted fromyourtitle yourtitle

November 18 2014

Wisniowa09
Reposted frominpassing inpassing
Wisniowa09
8038 fddd
Reposted fromMrsKate MrsKate

October 02 2014

Wisniowa09
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg
Wisniowa09
Wisniowa09
2135 5fa8
Reposted fromcaraseen caraseen
Wisniowa09
5297 60cf
Reposted byknicKnackconsensualnonconsentCatLovesRice

September 05 2014

Wisniowa09
6570 b5a7 500
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou
Wisniowa09
7480 606b
Reposted fromretaliate retaliate
Wisniowa09
Wisniowa09
6082 dcdc 500
Reposted fromverronique verronique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl